Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ออกสำรวจ พื้นที่ปลูกข้าว ที่ประสบอุทกภัย 
img_0941

ออกสำรวจ พื้นที่ปลูกข้าว ที่ประสบอุทกภัย 

ออกสำรวจ พื้นที่ปลูกข้าว ที่ประสบอุทกภัย ปีเพาะปลูก 2560 ม.2 : 3 ต .บางกระบือ และม.2ต .คลองควาย