Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 60 ประชุมการขับเคลื่อนนโยบาย
img_0896-1

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 60 ประชุมการขับเคลื่อนนโยบาย

9 ม.ค.2560 เวลา 08.30 น. นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานเกษตรอำเภอ 7 อำเภอ พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานของจังหวัด จากนั้น เวลา 09.30 น. นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอและนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุมทาง ไกลโดยระบบ VDO conference การขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สู่การปฏิบัติในพื้นที่ ได้แก่ ศพก. ,Agri map , แปลงใหญ่ , Smart Farmer และระบบส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมมังคลปทุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี