Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ติดตามงานตามโครงการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน(ศดปช.)
img_0655-1

ติดตามงานตามโครงการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน(ศดปช.)

วันที่ 7 ธันวาคม2559 นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายธีรพัชร์ คุ้มกล่ำ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และนางสาวจีรวรรณ พรหมมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฎิบัติการสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนายน.ส.รัตนาภรณ์ กรดงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จากสำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก ได้ติดตามงานตามโครงการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน(ศดปช.)หมู่ 2 ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จ.ปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กิจกรรมพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน เพื่อสอบถามรายละเอียดและศึกษาข้อมูลพื้นฐาน โดยมี นายปัญญา แก้วมุข ประธานศูนย์และกรรมการบางส่วนชี้แจงตอบแบบประเมินการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนในเวลา 15.00น.