Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » วันที่ 7 มิ.ย 59นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก บรรยายความรู้ โรงเรียนเกษตรกรข้าว วิชา โรคข้าวและการป้องกันกำจัดอย่างถูกต้อง เวลา 09.00-12.00 น ณ ม.12ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เรื่อง การปลูกข้าวให้แข็งแรง
S__42975238

วันที่ 7 มิ.ย 59นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก บรรยายความรู้ โรงเรียนเกษตรกรข้าว วิชา โรคข้าวและการป้องกันกำจัดอย่างถูกต้อง เวลา 09.00-12.00 น ณ ม.12ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เรื่อง การปลูกข้าวให้แข็งแรง

วันที่ 7 มิ.ย 59นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก บรรยายความรู้ โรงเรียนเกษตรกรข้าว วิชา การปลูกข้าวให้แข็งแรง เวลา 09.00-12.00 น ณ ม.12ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เรื่อง การปลูกข้าวให้แข็งแรง เกษตรกร จำนวน 20คน โครงการพัฒนาระบบธุรกิจอาหารปลอดภัยในระดับชุมชน กิจกรรม ส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตข้าว ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1ดำเนินโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี  94473 94474 94477 94478 94479 94480 94481 S__42975238 S__42975239