Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก ได้มอบหมายให้ นส.รัตนาภรณ์ กรดงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก จัดฝึกอบรมตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี2558/59
img_1169

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก ได้มอบหมายให้ นส.รัตนาภรณ์ กรดงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก จัดฝึกอบรมตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี2558/59

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก ได้มอบหมายให้ นส.รัตนาภรณ์ กรดงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก จัดฝึกอบรมตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ ศาลาประชาคม ม.6 ต.บ้านปทุม อ.สามโคก โดยมีวิทยากรเกษตรกร นางเอื้องฟ้า อุ้มญาติ ฝึกอบรมเรื่องการทำขนมสาคูไส้หมู มีเกษตรกรเข้าร่วมรับการฝึกอบรมจำนวน 50 คน