Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » วันที่ 12 พ.ค 59 สนง.เกษตรอ.สามโคก จัดอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพกาพของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 
img_1088

วันที่ 12 พ.ค 59 สนง.เกษตรอ.สามโคก จัดอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพกาพของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 

วันที่ 12 พ.ค 59 สนง.เกษตรอ.สามโคก จัดอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพกาพของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 4 ศพก. ม.3 ต.บางโพธิ์เหนือ โดย นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก และนาย สังเวย นาคน้อย เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน บรรยายความรู้ เศรษฐกิจพอเพียง มีเกษตรกรเข้าอบรม จำนวน 50 คน